s
  • Choroby
  • Choroby
  • Kl>Edukacja
  • Edukacja
  • EKACH
  • Finanse
  • Finanse
  • adx"top-menu-js-container">
  • Chlisssnr›* ]ssnr d-menu"> Chlisssnr›* ]ssnr dassna-i-spa/blackcod>h1div> I-ogolne"ontainerall-taby-i clawd-menu"> I-ogolne"enior.pl">I ogólneówna" /> tab_przyczynylawd-menu"> tab_Anginalawd-menu"> tab_ objawy,lawd-menu"> tab_profilior.kalawd-menu"> tab_nt-type_info.pl">I-ogolne"pt> Mianem daor.pg>ior.paówaor.pg> określa">Za zwyczajowo os= faorączka, sta górnych dróg oddecorwych, wywołata ass=z biorerie (ościowy, paciwy,kiedy cakże gr.py, pa). d>Za ją drogą kropely, ą. Zazwyczajnior.pla ca - iorć uciążliwu SKwy,kiedy bolesitle>ass=biega łagod//ww Nie wolno loj lodnakleczceważyć, kompli.pl/w bowiem mogą prowar.pć; poważ//wjszych sior.zeń. ntyp_disease_przyczynylmenu"> tab_nt-type_przyczynylanu-list" style="dis;"pt> d>Za cor.plą, szbjagóln, zaarażdispsą ospl o obniżdisjki, układ ole>r.pwci, ospl orąrszaciass=męczone, wyziębione, n, dożywidispczy"już c, rpiąc zaa injs; legliwad ole>ior.pl bywu częnu-mzpowikł.pl/m ass=ziębień SKgrypy. Dozkakaże//a; hor.p ass=z dor.k (n, zu-lko siptg ior.tg ale cakże używanych ass=z n, g ass=dmiotów cakich jaklręcznia, mklawiaturw kompurera mklamkipczy"naczynia), a cakże w.pwwn, z- kiedy dróg oddecorwych orąją >Za biorerie ass=notzone ass=z katfr mkich.pl/pczy"oddych.pl/. ntyp_disease_Anginalmenu"> tab_nt-type_Anginalanu-list" style="dis;"pt> Dozp, rwszych Anginów ior.pa możs; jść"już p dobie"od zaraże//a. Zazwyczajnior.pla wykluwa">Za ass=z 1-3 d//ciassypczym low"zkakaźnu ass=z całypczas swoj g ass=biegu. Podapalowe, xt/hiorerynu-czne>Angina ior.pa to:sista ból gardłaciasomie//ujący- ak, runku uszu;orobyn n859->opuchlizpl -ardłacitrudład olw ass=ł.ka//u;orobyn n59-> wysoka cemperaturw (powyżsjk38anuopni);orobyn n859->powięktzone węzłypchłrc =, szbjagóln, zassypszy/cibolesiość"assypich t.ka//u;orobyn n59-> opuch//ęte SKass=krwidisp"angina, mbiałypwalotzaa "anginaach;orobyn 59-> zkabjarwie//wn, zaod//wbie//a; bhio łak//wn,aorobyn n59-> obniżdiypwas= ój, seniość, aph.ia;orobyn n59-> trudład olz"oddych.pl/m;orobyn n59-> pl/assyjemiypka, ch z ust;orobya> ntyp_disease_ objawy,lmenu"> tab_nt-type_ objawy,lanu-list" style="dis;"pt> d>Za zu aomocą iotybiot.ków oraz>Anginowo - zm//wjsząjącie zatokę; < legliwad olbólowe. Dozkwalcza//a;biorerii wywołujących ior.pę nuosu/w >Za ass=de wszystkim iotybiot.kolz"grupa aawycylin. W celu uśmiess=n/a;bólu możnu aodawaćlecze zuwierąjąc za/hicetamolw Należy;cakże assyjmowaćlduż ałynenienuosowaćlpółałynnąztp:/ę o, zapwierąjącl iKł d//ków mogących aodraż//aćl-ardło. Pomocisp"ogą okazaćl>Za cakże aanu-lze i ałyn o r.pał.plu"odkażąjącym -ardło - na, fai wyciąge ziołowe. ntyp_disease_profilior.kalmenu"> tab_nt-type_profilior.kalanu-list" style="dis;"pt> dl o, zapcor.pwaćlri ior.pę możnu orąraćl>Za u//kaćlźródełzkakaże//a, ale najważ//wjsze low"zkacorw.pl/phig/wnfai zadb.pl/poki, układć org.plzmu. W okres, zaasis=n/a;>Za zucor.pwańKwależy;zwrócpć;szbjagólną uwagęzaa "p:// rąk, osł.pl.pl/ptwassypwldużych skuppl/uch lur.kich,"oddych.pl/ ass=z nos a pl/ ass=z usta. Tss=ba cakże u//kaćlwyziębi=n/a;org.plzmu oraz>ass=susza//a;błrc śluzrwych (nu assygdałknpwilżąjąc aomieszbja//a;wpczas, zaezonu"grzewbjago). Wart aamiętać, że>ior.pl pl/ low"zwyłącznie cor.plą "jes, nio-zimową"le>równ, zdobrze możnu zucor.pwac pl plą latem. ntyp_disease_info.pl">I-ogolne"oenu"> I-ogolne"ass="red" rel="nd>nior.pl">I ogólne ›* guj sp></script>inpl="st-mdisease_info_tabs_disease_slugalternatoverfl" value" contenna głóaineiv> box_tips_diseasestats_<div id="container"></div> <script type="text/java/ga.js'; l/">KlPartialsBoxTips = l/">KlPartialsBoxTips || {};ction() {l/">KlPartialsBoxTips.diseasestats si (mentsunction() {tionnnnnnnnnnnnnnnnn nt=" '"pdiv> <disee-all-news mb45">' +ction() {tionnnnnnnnn'd-menu"> <a href="http://www.choroby.senior.pkatagoriasior.plpl/porady/fl<bg-green-ass=""nd><title>daor.pg>PYTANIA (mstpeniorquest sut=buts_ta) ówaor.pg> ›* gu' +ction() {tionnnnnnnnn'd-menu"> <a href="http://www.choroby.senior.pkatagoriasior.plpi, uwier.ppl/porady/ml10 fmobg-green-ass=""nPokaż i, uwier.p (daor.pg>mstpenioranswersut=buts_taówaor.pg>) ›* gu' +ction() {tionnnnnnnnn'd-menu"> <a href="http://www.zdrowie.senior.pzadaj-pyttop-l/porady/ml10 fmobg-green-ass=""nZADAJ PYTANIie">OPIp>r8vYtionnnnnnnnnYtionnnnnnnnn$('#box_tips_diseasestats_<div id="').nt="ent="ore(ga,,,,,} ction() {tionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn$.apis({ url: <img src="http://www.senior.-apiior.pl/jboxe=1"hp",ction() {tionnnnnnnnnenio: {'a/hims': {""Cont:"diseasestats","keyt:"4d027691562538c793b0faa64bdcccfe","disease_id":33,"disease_sluga: contenn,"article_ogo">a: Aontenn,"time_ imit":720}},ction() {tionnnnnnnnn"Con: 'GET',ction() {tionnnnnnnnnenioTCon: 'json',ction() {tionnnnnnnnncrosssh(['_:s.asy,ction() {tionnnnnnnnnsuccess:si (mentsun{s)[0!rent || (ined' !rent[0]ndef;}; if ('un&& !rent[0]ntById(id){l/">KlPartialsBoxTips.diseasestats(ments;'+t;;;;;;;;;;;;;;;;})ction() {tionnnnnnnnnnnnn--><!]]> </script> <script type="text/javascript" src="http://s1.senior.pl/r.pl/cssdisease.tabsry.cookie.js?113">t> </div> <diw430 fmopr15 ont"toph1div> <dih1-nag-ttp:// pl0lawd-menu"> <a href="http://www.choroby.stp://ww,tp://www.w,0,33.nt="ka-i-spa/blackcoWp://wwd ole>d><tit* guj sh1pt> </div> <dialllass=_nt-type mb5"toph3awd-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,nior.pl-psychiczne-niszbja-tp://ww-fiz-czne,25569.nt="k> nior.pl psychiczne niszbją tp://ww fiz-czne* guj sh3awdpfollow"ntainernews_low"" /> <img src="http://www.snior.pl-psychiczne-niszbja-tp://ww-fiz-czne_low5872c465ced0a.jpw"oome.g&ta n; Benjamin Haas - Fotolia.facn/rss+xml&ta n; Benjamin Haas - Fotolia.facn/aassn="lefstylasscs="5" vasscs="5">Od!rewitltp://ww, że>poważ/e kłopot. ze tp://wwm fiz-cznym n, zu-lko zabierąją ioradć " />S, ale cak sistie waływąją nu orąn emocjon sta, że>mogą prowar.pć; zabu.zeńai tp:/ób psychicznych. Sprawa ma;>Za lodnaklcakże odwrotn, z- okazu/w >Za, że>pr.pleml psychiczne sassyjąją kłopotom ze tp://wwm fiz-cznym.wd-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,nior.pl-psychiczne-niszbja-tp://ww-fiz-czne,25569.nt="k> dassna-i-spa/red f10lawięcej »* ]ssnr * guj sp></script>_montainerall-3col-news mb25"a</a></li> <lpl0lawd-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,8-Anginow-tp://w-ktore-mozna-wyczyttc-z-rak,25561.nt="k> dlow" /> <img src="http://www.s8-Anginow-tp://w-ktore-mozna-wyczyttc-z-rak_low58703bd3dd157.jpw"oome.g8 Anginów ior.óbzktóre możnu wyczyttć z rąkl[&ta n; Andrey Popov - Fotolia.fac]narss+xml8 Anginów ior.óbzktóre możnu wyczyttć z rąkl[&ta n; Andrey Popov - Fotolia.fac]na główna" pawd-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,8-Anginow-tp://w-ktore-mozna-wyczyttc-z-rak,25561.nt="k> 8 Anginów ior.óbzktóre możnu wyczyttć z rąk* guj sp></ssię</a></li> <li> <a href="http://www.choroby.s78,0,Na-bol-assy-rcowego,u-apalow-aomocna-low"-joga,25547.nt="k> dlow" /> <img src="http://www.sNa-bol-assy-rcowego,u-apalow-aomocna-low"-joga_low586d94526aeee.jpw"oome.gNa;ból"assyprcowego,uzapalen aomocna low"zjogal[&ta n; sianstock - Fotolia.fac]narss+xmlNa;ból"assyprcowego,uzapalen aomocna low"zjogal[&ta n; sianstock - Fotolia.fac]na główna" pawd-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Na-bol-assy-rcowego,u-apalow-aomocna-low"-joga,25547.nt="k> Na;ból"assyprcowego,uzapalen aomocna low"zjoga* guj sp></ssię</a></li> <lpr0lawd-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Jak-Polacy- obja-tpalei,25513.nt="k> dlow" /> <img src="http://www.sJak-Polacy- obja-tpalei_low58699250a2223.jpw"oome.gJak Polacy- objązapalei? [Zpalei, &ta n; rflissimonov - Fotolia.fac]narss+xmlJak Polacy- objązapalei? [Zpalei, &ta n; rflissimonov - Fotolia.fac]na główna" pawd-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Jak-Polacy- obja-tpalei,25513.nt="k> Jak Polacy- objązapalei?* guj sp></ssię</> </lih2div> <diall-h2-nagkeZobaczlcakżeloh2at> </div> <dibox"top_montainerall-see-also "a</a></li> <lohont"top-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Pss=ziwbie//e-a-rcowego,e-tpale,25505.nt="k> Pss=ziębiewy, iercowego, zapaleówna" /> </a> </li> <lohont"top-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Czow"e-bole-glowy-To-moze-byc-rcowego,e-tpale,25521.nt="k> Częnue;bóle głowy? To możs;byćercowego, zapaleówna" /> </a> </li> <lohont"top-menu"> <a href="http://www.choroby.s80,0,Lek-asseciwbolowy-na-pr.pleml-z-aamie/>S,24636.nt="k> Lek asseciwbólowypwa>pr.pleml z... aamięciąówna" /> </a> </li> <lohont"top-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Mangilki-Pr.pleml-://o, z-u-d://slych,24594.nt="k> Mangina,. Pr.pleml równ, ż u d://słychówna" /> </a> </li> <lohont"top-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Egzema-8211-tp:/u/w-o,e-u-lko-skorS,24575.nt="k> Egzema – tp:/u/w n, zu-lko skóraówna" /> </a> </li> <lohont"top-menu"> <a href="http://www.choroby.s78,0,Badtop--krwi-aozwoli-assewir.pwc-tpwal,24347.nt="k> Badtop- krwi aozwoli assewir.pwćercwałloguj się</a> </lipdiv> <disee-all-newslawd-menu"> <a href="http://www.choroby.stp://ww,tp://www.w,0,33.nt="knPokaż injs;artykuly »* guj sp></script>script> </div> <diw200 f"containeiv> box_tips_diseasequest sut=iv id="container"></div> <script type="text/java/ga.js'; l/">KlPartialsBoxTips = l/">KlPartialsBoxTips || {};ction() {l/">KlPartialsBoxTips.diseasequest s si (mentsunction() {tionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nt=" '"h2div> <diall-h2-nag pt0"</li> <li><a href="http://www.zdrowie.senior.ptematysd><tit">' +ction() {tionnnnnnnnnnnnn'dassna-i-spa/f14"nd><tit -* ]ssnrZDROWIpyttopa; <i, uwier.pe">OPIh2ae </div> <diall-box-pyttop-l>p_montainermb5"tcom/ga.js';js?111111111111111111111$.each(ment,si (contentitemsunction() {tionnnnnnnnns)[0conte('ht0)ction() {tionnnnnnnnnnnnnnt=" +=''/a></pdiv> <diflconlow" /> <mstpitemrquest _aa nam_e="tar_url_74x74s_ta"oome.gmstpitemrquest _aa nam_ripts_ta"orss+xmlmstpitemrquest _aa nam_ripts_ta"/OPIp>r +ction() {tionnnnnnnnnnnnnnnnn'dpdiv> <dipb0 w90">' +pitemrquest _aa nam_ripts_ta:</ponpdiv> <diall-box-pyttop--nagke/li> <li>' +pitemrquest _urls_ta">' +pitemrquest _rss+xs_taówaOPIp>r +ction() {tionnnnnnnnnnnnnnnnn'dpdiv> <dint"tdassna-i-spa/italic">' +pitemrquest _da name="Des_taówassnr d-menu"> ' +pitemrquest _urls_ta">czyttj caładć ›* gu</ponta><com/ga.js';js?111111111r='Mction() {tionnnnnnnnnnnnnnt=" +=''/a>div> <diall-box-pyttop--nagke/li> <li>' +pitemrquest _urls_ta">' +pitemrquest _rss+xs_taówaOPIa><com/ga.js';js?11111})om/ga.js';js?111111111111111111111nnnnnt=" +=''/> </ntainee </div> <diall-box-pyttop--r.pl mb20"</li> <li><a href="http://www.choroby.senior.pl>pokaż injs;pyttopaówaOPIainecom/ga.js';js?11111YtionnnnnnnnnYtionnnnnnnnn$('#box_tips_diseasequest sut=iv id="').nt="ent="ore(ga,,,,,} ction() {tionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn$.apis({ url: <img src="http://www.senior.-apiior.pl/jboxe=1"hp",ction() {tionnnnnnnnnenio: {'a/hims': {""Cont:"diseasequest s","keyt:"8e979f954d7aeec2342ca355850c6120","disease_id":33,"disease_fullripta: Aontenn,"article_ogo">a: Aontenn," imit":5,"time_ imit":720}},ction() {tionnnnnnnnn"Con: 'GET',ction() {tionnnnnnnnnenioTCon: 'json',ction() {tionnnnnnnnncrosssh(['_:s.asy,ction() {tionnnnnnnnnsuccess:si (mentsun{s)[0!rent || (ined' !rent[0]ndef;}; if ('un&& !rent[0]ntById(id){l/">KlPartialsBoxTips.diseasequest s(ments;'+t;;;;;;;;;;;;;;;;})ction() {tionnnnnnnnnnnnn--><!]]> </cenk rpt>scenk rpt>aineiv> znajdz_eniassa"pt> </div> <diznajdz_eniassa_<div idassna-i-spa/h2keZnajdź eniassa* ]ssnrwdscript> </div> <diznajdz_eniassa_nt-type"/lipdiv> <dipt5lawd-menu"> <a href="http://www.zdrowie.seniass=sInk reistaka-i-spa/blackco» Ink reista* guj sp></pdiv> <dipt5lawd-menu"> <a href="http://www.zdrowie.seniass=sOtolaryngologka-i-spa/blackco» Otolaryngolog* guj sp></pdiv> <dipt5lawd-menu"> <a href="http://www.zdrowie.seniass=sAlergologka-i-spa/blackco» Alergolog* guj sp></pdiv> <dipt5lawd-menu"> <a href="http://www.zdrowie.seniass=sKardiologka-i-spa/blackco» Kardiolog* guj sp></pdiv> <diar pt5lawd-menu"> <a href="http://www.zdrowie.seniass=s">wszyscy- oiass= »* guj sp></script>script>script>script> </div> <diw300 f" m0"/lipdiv> <dix/sen pb5"tREKLAMA sp></script> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA (function() {s)[0!r root = phpAds_used) r root = phpAds_used ,com/ga.js'; phpAds_und(Ma"> var String ath.round(Math); phpAds_und(Ma"> phpAds_und(Ma.Marmtring(2,11)om/ga.js'; nt=" j<+ "'>script> <scrs.type = 'text/ja" + "rs.src =ad/www.klub.sadl=1"hp?nL6ZGQphpAds_und(Mam/ga.js';js?1"'>ton_cohat=zone:233"m/ga.js';js?1"'>ton_cexclureL6ZGQr root = phpAds_used;ction() {s)[0r root = rdeferer) nt=" +='>ton_crdefeframstp + '/' r root = rdeferer);ction() {nt=" +='>'><+ "'> ";; } } document="ore(ga, s (ndCjs'; /* ]]> */ </nota.js"><li> <li><a hrefad/www.klub.sadclick1"hp?nLa61e18f1" cape(s="_blankconlow" /> <img srcad/www.klub.sadtrac1"hp?ohat=zone:233ton_cnLa61e18f1" ue" frameboome.game="g</nota.js"></h2div> <diall-h2-nagked><titlaie, lekih2at> </div> <diall-pss="ic-nt-type"/liwanie"> <updiv> <diflco dlow" /> <img src="http://www.dieta.sfiles/mini_d5c7fc3ca4af9f6ab44023ff623b07e9.jpw"oome.gaa główp></pdiv> <dif10 fupplawd-menu"> <a href="http://www.dieta.stp:///wysokowap.diwaka-i-spa/grclouD, le wysokowap.diwa* guj sp></h3awd-menu"> <a href="http://www.dieta.sKokttjl-z-jogurtu-i-banana,474.nt="k>Kokttjl z jogurtu; <banana* guj sh3awdpdiv> <dipt5lawProsty, x/sczny, oczyszbjający-i tp://y. Możnu e zat polecpć;n, zu-lko miładnikMa"bananów. d-menu"> <a href="http://www.dieta.sKokttjl-z-jogurtu-i-banana,474.nt="k>dassna-i-spa/red f10lawięcej »* ]ssnr* guj sp></ssię</a></lpdiv> <diflco dlow" /> <img src="http://www.dieta.sfiles/mini_07351fa720be8b2a937a2e59f48b8586.jpw"oome.gaa główp></pdiv> <dif10 fupplawd-menu"> <a href="http://www.dieta.stp:/// oikos= awnaka-i-spa/grclouD, le oikos= awna* guj sp></h3awd-menu"> <a href="http://www.dieta.sKokttjl-z-natki-pp:/ruszki-i-aom/hinczy,482.nt="k>Kokttjl z natki pp:/ruszki i aom/hińczy* guj sh3awdpdiv> <dipt5lawSmak natki pp:/ruszki bardzozdobrze komponu/w >Za ze x/skl/m aom/hińczyw Natka pp:/ruszki low"zźródłei w taminy C (ma loj więcej niżlcaka sipa iladć cytryny) i żelaza. d-menu"> <a href="http://www.dieta.sKokttjl-z-natki-pp:/ruszki-i-aom/hinczy,482.nt="k>dassna-i-spa/red f10lawięcej »* ]ssnr* guj sp></ssię</g </li> </ul>DROWIt> </div> <diw300-green-box"toph2div> <diall-h2-nag pt0"</li> <li><a href="http://www.choroby.skatfoll-tp://wseKatfollnior.ób">Chkih2at> </d/li>tab_diseasestrwd_menu_containerall-katfoll-tp://w mb25"a</or.pdiv> sr.pl/jdiseasestor.p" alse&am><a href="http://www.choroby.sdisease."hp" methov> e(s" onSubmit" content= document.> <li'<a href="http://www.choroby.s' +pjQui/1('#sr.pl/jdiseasestselect').val(ndById(idsiPqTag"pt> </></selectcript> id"div> sr.pl/jdiseasestselect"pt>oe="Desvalue" cids-hivkedIDS</oe="Dept>oe="Desvalue" clergia-clergiekedlergia / Alergy,ówoe="Dept>oe="Desvalue" clkoholizmkedlkoholizmówoe="Dept>oe="Desvalue" cmd-zwyrod//wop--plamki-zoltejkedMDówoe="Dept>oe="Desvalue" cnp:/pausa"pAnp:/pausaówoe="Dept>oe="Desvalue" cnemia-n, dokrwinuosc"pAnemia - n, dokrwinuośćówoe="Dept>oe="Desvalue" cn<tit">d><tit* oe="Dept>oe="Desvalue" cstmt">dstmt* oe="Dept>oe="Desvalue" bezseniosc"pBezseniośćówoe="Dept>oe="Desvalue" bol-bole-glowy"pBól,;bóle głowyówoe="Dept>oe="Desvalue" celiaklia">Celiakliaówoe="Dept>oe="Desvalue" cor.pla-afeor.pla-dwubieguniwakenior.pa afeor.pla dwubieguniwaówoe="Dept>oe="Desvalue" cor.pla-alzheimerakenior.pa Alzheimeraówoe="Dept>oe="Desvalue" cor.pla-parkinsonakenior.pa Parkinsonaówoe="Dept>oe="Desvalue" cor.pla-wie/ciwakenior.pa wieńciwaówoe="Dept>oe="Desvalue" cukrzycakenukrzycaówoe="Dept>oe="Desvalue" cz reiakcoCz reiakówoe="Dept>oe="Desvalue" depresjakeDepresjaówoe="Dept>oe="Desvalue" dyskoph.iacoDyskoph.iaówoe="Dept>oe="Desvalue" egzema">Egzemaówoe="Dept>oe="Desvalue" erekcja-rcbu.zeeia-erekcji">Erekcja - zcbu.zeeia erekcjiówoe="Dept>oe="Desvalue" gruztype">Gruźtypeówoe="Dept>oe="Desvalue" grype">Grypeówoe="Dept>oe="Desvalue" hemor.i"icoHemor.i"iówoe="Dept>oe="Desvalue" jaskrakeJaskraówoe="Dept>oe="Desvalue" katfraktt-rccma">Katfraktt - zcćmaówoe="Dept>oe="Desvalue" ent/pausa"pMnt/pausaówoe="Dept>oe="Desvalue" eiazdzyca-tp:low"ero"k>Miażdżyca - Cp:low"ero"ówoe="Dept>oe="Desvalue" eigrela-eigrelalanelectev> srlectevk>Migrela / Migreliówoe="Dept>oe="Desvalue" nadcis//wop-">Nadciś//wop-ówoe="Dept>oe="Desvalue" narwica-narwic-">Narwica / Narwic-ówoe="Dept>oe="Desvalue" n, dosluch-gluchota"pN, dosłuch - Głuchotaówoe="Dept>oe="Desvalue" n, trzymtop--moczu"pN, trzymtop- moczuówoe="Dept>oe="Desvalue" nowotwor-jadrakeNowotwór jądraówoe="Dept>oe="Desvalue" nowotwor-p, rsikeNowotwór p, rsiówoe="Dept>oe="Desvalue" nowotwor-prostato_pNowotwór prostatoówoe="Dept>oe="Desvalue" osteopor.sa"pOsteopor.saówoe="Dept>oe="Desvalue" ou-losc"pOtyłośćówoe="Dept>oe="Desvalue" a/hidwd_.sa"pP/hidwd_.saówoe="Dept>oe="Desvalue" aochp">POChPówoe="Dept>oe="Desvalue" arostata-pss=rost-prostato_pProstatale>ass=rost prostatoówoe="Dept>oe="Desvalue" pss=ziwbie//elaPrz=ziębiewy,ówoe="Dept>oe="Desvalue" reumatyzmkeReumatyzmówoe="Dept>oe="Desvalue" schizofreeia">Schizofreeiaówoe="Dept>oe="Desvalue" sepsa-posocznipe">Sepsale>aosocznipeówoe="Dept>oe="Desvalue" st/pa-cukrzyciwakeSt/pa cukrzyciwaówoe="Dept>oe="Desvalue" stresenSoresówoe="Dept>oe="Desvalue" stward//wop--r.ssianeenSoward//wop- r.ssianele>SMówoe="Dept>oe="Desvalue" suche-okoenSuche okoówoe="Dept>oe="Desvalue" udar-cieplnylaUdcripieplnyówoe="Dept>oe="Desvalue" wzwwseWZW Bówoe="Dept>oe="Desvalue" wzwc-hcvseWZW C / HCVówoe="Dept>oe="Desvalue" zespol-niespokojnych-nogkeZespół niespokojnych nógówoe="Dept>oe="Desvalue" zgagakeZgagaówoe="Dept>oe="Desvalue" zwyrod//wop--apalowseZwyrod//wop-zapalenówoe="Dept>oe="Desvalue" zylskl">Żylsklówoe="Dept>/srlect</lpdiv> <difldiv pt5la/li> <li><a href="http://www.choroby.skatfoll-tp://wsepokaż wszystkie* gu</pot>inpl=" <scrisubmit"svalue" aokażna główcript>/or.p>" pawd-menu"> <a href="http://www.choroby.scnemia-n, dokrwinuosc"pAnemia - n, dokrwinuośćówa>,tion() {tionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn--menu"> <a href="http://www.choroby.sosteopor.sa"pOsteopor.saówa>,tion() {tionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn--menu"> <a href="http://www.choroby.scor.pla-alzheimerakenior.pa Alzheimeraówa>tionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn-sp></script>script>script> </div> <diclea-container"go --> </div> <divook r_icons"top_montainericons_ul"e</a>div> <diflco dh4</li> <li><a href="http://www.zycie./"ass="red" rel="nor.plŻ />Styl żyh4<ortant;"> <ul> <li><a href="htink reet.edukacja./seel/">Kl>Edukacja</a></li> <li><a href="httulturw.edukacja./seKulturw>Edukacja</a></li> <li><a href="htlur.pww.finanse./seLur.pw>O LEKACH</a></li> <li><a href="httas/ww.finanse./sePas/w">Finanse</a></li> <li><a href="htztp:zkwiadomosci./seZwiązkw>Edukacja</a></li> <li><a href="httulturw.edukacja./artykuly,0,121.nt="k>Recenz/w">Finanse</a></li> <li><a href="htksiegareia.edukacja./seKsiążkw>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-genarpl/"-50plus-84.nt="k>Dyskus>Infor /> </a> </li> <li><a href="http://www.zycie.senior.pl>nior.p o " />u>Edukacja</g </li>> </a> </li> <lflco dh4</li> <li><a href="ht.choroby.senior.pl/ss="red" rel="nnior.pl">Porh4<ortant;"> <ul> <li><a href="ht.choroby.senior.ppyttopa/wszystkie"nofdajs;pyttopaówaOPI> </a> </li> <li><a href="ht.choroby.senior.pi, uwier.ppwszystkie"nUr.pwldispi, uwier.pe">OPI> </a> </li> <li><a href="ht.choroby.senior.peksperci/t/p10/ostatop--30-d//">Eksperci{l/">Klby.e">OPI> </a> </li> <li><a href="ht.choroby.senior.puzytk//o,cy/t/p10/ostatop--30-d//">Użytk//o,cye">OPI> </a> </li> <li><a href="ht.choroby.senior.pprofil/moje-enior.pzostan-ekspertemkeZostań Ekspertem>Edukacja</g </lih4</li> <li><a href="http://www.finanse.se/ss="red" rel="nior.pl/">Finah4<ortant;"> <ul> <li><a href="htdrukwiadomosci./seDrukw>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-tp://ww-79.nt="k>Dyskus>Infor /> </a> </li> <li><a href="http://www.finanse.senior.pl>nior.p o tp://wachównakacja</g </li>> </a> </li> <lflco dh4</li> <li><a href="http://www.zdrowie.seass="red" rel="noor.pl/">Zdroh4<ortant;"> <ul> <li><a href="http://www.choroby.skenior.pl">Chkacja</a></li> <li><a href="htlekwiadomosci./seLekw>Edukacja</a></li> <li><a href="htassniaw.choroby.sko_ssniar />EKACH</a></li> <li><a href="http://www.dieta.skoD, leki/>EKACH</a></li> <li><a href="htaptniaw.choroby.skoAptniaki/>OROBY</a></li> <li><a href="http://www.zdrowie.senio- <lundor.pe/seLekw <lundor.pe>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-tp://ww-78.nt="k>Dyskus>I ki/>OROBY</a></li> <li><a href="http://www.zdrowie.senior.pl>nior.p o tp://wu>Edukacja</g </li>> </a> </li> <lflco dh4</li> <li><a href="http://www.rodzina.seass="red" rel="nior.pl/">Rodzh4<ortant;"> <ul> <li><a href="htprawowww.praca.seniorwo>Edukacja</a></li> <li><a href="httwiatww.choroby.skeKwiatw>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-tp://ww-bliscy-80.nt="k>Dyskus>Infor /> </a> </li> <li><a href="http://www.rodzina.senior.pl>nior.p o tp://wienior Cafe</a></lih4</li> <li><a href="http://www.uroda.seass="red" rel="nior.pl/">Urh4<ortant;"> <ul> <li><a href="httosmetykwiadomosci./seKosmetykw>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.uroda.sassewod//k-tp:/ylaPrzewod//k tp:/y>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-tp://-136.nt="k>Dyskus>Infor /> </a> </li> <li><a href="http://www.uroda.sanior.pl>nior.p o utp://enior Cafe</a></li>> </a> </li> <lflco dh4</li> <li><a href="http://www.praca.se/ss="red" rel="nnor.pl/">Prh4<ortant;"> <ul> <li><a href="htentryturw.edukacja./senntryturw">Choroby</a></li> <li><a href="http://www.praca.sofertalaOferta tp:/y>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-tp://-wolwd_mriat-132.nt="k>Wolwd_mriat>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-tp://-82.nt="k>Dyskus>Infor /> </a> </li> <li><a href="http://www.praca.sanior.pl>nior.p o tp:/y>Edukacja</a></lih4</li> <li><a href="http://www.edukacja.se/ss="red" rel="nior.pl/">Edukah4<ortant;"> <ul> <li><a href="httsiegareia.edukacja./katagorie/wtraklopedp--al//o,io-enisykony,0.nt="k>Książkw>Edukacja</a></li> <li><a href="htedukacja./uniwersytetyseniTW>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-tp://www-83.nt="k>Dyskus>Infor /> </a> </li> <li><a href="http://www.edukacja.sanior.pl>nior.p o tp://www>Edukacja</g </li>> </a> </li> <lfr mr0lawdh4</li> <li><a href="http://www.opinie.se/ss="red" rel="nOp/wienior Ch4<ortant;"> <ul> <li><a href="http://www.opinie.se/ss="red" rel="nZobaczlop/wienior Cafe</"> <ul> <li><a href="http://www.opinie.se/ss="red" rel="nD://jlop/wienior Cafe</a></lih4</li> <li><a href="http://www.klub.se/ss="red" rel="nior.pl/">Klub Senior Ch4<ortant;"> <ul> <li><a href="http://www.klub.senForum>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sblogisenBlogi>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sgclerpa/">Gclerpe>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sass="ico/seKsiążkw kuxt/hskpe>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sf-ogloszeeia-128.nt="k>Ogłoszeeia>Edukacja</a></li> <li><a href="http://www.klub.sregiw"er."hp"/ss="red" rel="nZAREJESTRUJ SIĘ ki/>OROBY</a></li> <li><a href="htwww.klub.scontks/"enintks treścw>Edukacja</g </li>> </ag </li> </ul> </dntainermb25 rkl-r.pl pt15"texscript> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA (function() {s)[0!r root = phpAds_used) r root = phpAds_used ,com/ga.js'; phpAds_und(Ma"> var String ath.round(Math); phpAds_und(Ma"> phpAds_und(Ma.Marmtring(2,11)om/ga.js'; nt=" j<+ "'>script> <scrs.type = 'text/ja" + "rs.src =ad/www.klub.sadl=1"hp?nL6ZGQphpAds_und(Mam/ga.js';js?1"'>ton_cohat=zone:234"m/ga.js';js?1"'>ton_cexclureL6ZGQr root = phpAds_used;ction() {s)[0r root = rdeferer) nt=" +='>ton_crdefeframstp + '/' r root = rdeferer);ction() {nt=" +='>'><+ "'> ";; } } document="ore(ga, s (ndCjs'; /* ]]> */ </nota.js"><li> <li><a hrefad/www.klub.sadclick1"hp?nLaa2a4da2" cape(s="_blankconlow" /> <img srcad/www.klub.sadtrac1"hp?ohat=zone:234ton_cnLaa2a4da2" ue" frameboome.game="g</nota.js"></script> </div> vook r"pt> </div> <dift"top-menu"> <a href="htwww.klub.se/ss="red" rel="nllow" /> <img src="http://www.senior.pl/gfxpageior.pl/jlogo_new/hiv> <dift"home.gif" alt="na gówna" pdiv> <difldf10 mt17 ml15 fmriat"t&ta n; if" alt=" 2006-2017. Wszelkl/ asawa zas= zeżdis. sp></script> </div> vook r_iconstrwd_menu_containerfo="shor!f"conttant;"> <ul> <li><a href="ht.choroby.ssarwisse/ss="red" rel="nO sarwispe>Edukacja</a></li> <li><a href="htwww.klub.sasywatnotapl/ss="red" rel="nnilir.ka asywatnoścw>Edukacja</a></li> <li><a href="htwww.klub.sreklama/">Reklama>Edukacja</a></li> <li><a href="htwww.klub.sregulamin/">Regulamin>Edukacja</a></li> <li><a href="htwww.klub.skoiv k"se/ss="red" rel="nioiv k">Edukacja</a></li> <li>#vook r_iconstrwd_menu_coonclick="windorttpen( s.src = 'http://www.sferor."hp?url='stp + '/' document.> <l), 'reanit', 'hess="=500,width=376,toolbar=no,ta. rebars=no,directories=no,shorbar=no,document=no,ttatus=no'ndById(idsiPqTag"ass="red" rel="niwagi; <błędy>Edukacja</a></lip>Nasze projeor.:n--menu"> <a href="htagosaodarkaub.senllow" /> <img src="http://www.senior.pl/gfxpageilogo1_new/home.geGosaodarkaub.na gównan--menu"> <a href="hta-comntrceub.senllow" /> <img src="http://www.senior.pl/gfxpageilogo2_new/home.ge-comntrceub.na gówna-sp></script>script>script> <scrs.type = 'text/javascript"> /* <![CDATACDATA setPriv:/ynilicyCookl/(function() {s)[0!r root = cookl/sunction() {tionyId(ids.async = t(ga, ction() {s)[0ined' !jQui/1('ht;}; if ('un|| ined' !jQui/1 cookl/('ht;}; if ('un|| !jQui/1 cookl/function() {tion() {expires"> var Data()om/ga.js';js?1expiresttptTime(expirestgptTime()stp(182 * 24 * 60 * 60 * 1000h); nnYtionnnnnnnnnexpires"> ';nexpires='stp xpiresttoUTCString(ndB// usenexpires"attribute, max-age is npl supanited by IE vYtionnnnnnnnnYtionnnnnnnnnr root = cookl/"> ['or.pl/jpriv:/y_cookl/s_pilicy"shssage=1', expires, ';nph.r=/', ';ndh(['_=\x2eor.pl/\x2epl'].join( t('scrip() {tionc = t(ga, 1r='M {tionnnnnnnnnYtionnnnnnnnnjQui/1 cookl/('or.pl/jpriv:/y_cookl/s_pilicy"shssage', 1, {texpires: 365,nph.r: '/', dh(['_:s'\x2eor.pl/\x2epl'1})om/ga.js'; ction() {r root = document.getElempriv:/yCookl/snilicyMhssageC=iv id="').nu-li." style"> '"discom/ga.js';m/ga.js';yId(idsiPqTage(ga, ;CDATACDATA /* ]]> */ </ </div> priv:/yCookl/snilicyMhssageC=iv id="lanu-listwidth:100%;backgro}; -color:#ECECEC;posi :fixed;bottom:0px;f=iv-size:12px;ue" fr-top:1px silid grcl;ue" fr-top:1px dotted #969696;padding:10px 0;.typ-aassn:cenk r;icoe-hess=":150%;">" pawd-menu"> <a href="http://www.s?priv:/yCookl/snilicyAcceptev>1" nu-listf=iv-wess=":bol fr;color:white;backgro}; -color:red;padding:3px;mape'_:3px;ue" fr-radius:5px;" onclick="yId(idssetPriv:/ynilicyCookl/(f;" >  X  ówna"Sor.pl korzysta z pli.ów iookl/s;wpcelu reaasz/www usług-i tgod//w z /li> <li><a href="htwww.klub.sasywatnotapl/nu-listf=iv-wess=":bol fr;"nnilir.ką Psywatnoścw>Edu. Możesz określić warunki assecorwywtopa;or.p orępu; pli.ów iookl/s;wpTwoj j asseglądarceuwd-menu"> <a href="http://www.s?priv:/yCookl/snilicyAcceptev>1" nu-listf=iv-wess=":bol fr;color:white;backgro}; -color:red;padding:3px;mape'_:3px;ue" fr-radius:5px;" onclick="yId(idssetPriv:/ynilicyCookl/(f;" >  X  ówna"-sp></script>sbodypt>snt=">